<h1>Alkogogle Elverre 1.5 Promila: Realistyczna symulacja nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym środowisku</h1>
Alkogogle 1.5
  • <h1>Alkogogle Elverre 1.5 Promila: Realistyczna symulacja nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym środowisku</h1>
Alkogogle 1.5
  • <h1>Alkogogle Elverre 1.5 Promila: Realistyczna symulacja nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym środowisku</h1>
Alkogogle 1.5
  • <h1>Alkogogle Elverre 1.5 Promila: Realistyczna symulacja nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym środowisku</h1>
Alkogogle 1.5
  • <h1>Alkogogle Elverre 1.5 Promila: Realistyczna symulacja nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym środowisku</h1>
Alkogogle 1.5
  • <h1>Alkogogle Elverre 1.5 Promila: Realistyczna symulacja nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym środowisku</h1>
Alkogogle 1.5

<span>ALCOGOGGLE 1.5 ‰ - 2 level - with CE certificate professional</span>

Alkogogle Elverre 1.5 Promila: Realistyczna symulacja nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym środowisku

Alkogogle 1.5 Promila firmy Elverre to unikalna para okularów, która pozwala doświadczyć efektów silnej nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Te innowacyjne okulary symulują widzenie pod wpływem około 1,5 promila alkoholu we krwi, umożliwiając użytkownikowi zrozumienie, w jaki sposób alkohol może wpływać na funkcjonowanie.

Nasze okulary są dostępne w czterech opcjach symulujących różne stany nietrzeźwości alkoholowej: poziom 1 (około 0,75 ‰), poziom 2 (około 1,5 ‰), poziom 3 (około 2,5 ‰), poziom 4 (około 3,5 ‰).

Główne cechy:

Realistyczna symulacja nietrzeźwości: Alkogogle 1.5 Promila zostały starannie zaprojektowane, aby dokładnie imitować efekty silnej nietrzeźwości alkoholowej. Ich soczewki zniekształcają widoczność w taki sposób, który reprodukuje trudności związane z zaburzoną równowagą, dezorientacją i ograniczonym polem widzenia.

Bezpieczne doświadczenie efektów alkoholu: Dzięki Alkogogle można doświadczyć efektów nietrzeźwości alkoholowej w kontrolowanym środowisku, eliminując ryzyko jazdy pod wpływem alkoholu lub innych niebezpiecznych sytuacji. Jest to bezpieczny sposób na zrozumienie, w jaki sposób alkohol wpływa na nasze ciało i umysł, zwłaszcza wzrok i równowagę.

Świadomość i edukacja: Korzystając z Alkogogle 1.5 Promila, użytkownicy zyskują unikalną możliwość zrozumienia, w jaki sposób silna nietrzeźwość alkoholowa może wpływać na ich zdolności. Może to prowadzić do bardziej odpowiedzialnych decyzji i promować świadomość konsekwencji spożycia alkoholu przed jazdą.

Kompleksowa symulacja: Okulary oferują kompleksową symulację efektów alkoholu, takich jak zaburzona równowaga, dezorientacja, ograniczone pole widzenia i zmniejszona koordynacja ruchowa. To kompleksowe podejście pozwala doświadczyć szerokiego zakresu problemów związanych z nietrzeźwością.

Zastosowanie w edukacji i szkoleniach: Alkogogle 1.5 Promila to doskonałe narzędzie edukacyjne do kampanii przeciwko prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu i do szkoleń dla młodzieży i dorosłych. Pomagają one przekazywać ważne informacje w sposób angażujący i realistyczny.

zł399.00
Tax included
Quantity

  Personal Data Protection

The rules are described in detail in the GDPR tab.

  Delivery and Returns

Min. 140 PLN free delivery. DPD courier, InPost parcel lockers.

  Returns Policy

"You have the right to return the goods. Details are described in the regulations."

Alkogogle Elverre 1.5 Promila: Realistic Alcohol Intoxication Simulation in a Safe Environment

Alkogogle 1.5 Promila by Elverre is a unique pair of glasses that allow experiencing the effects of strong alcohol intoxication in a safe and controlled environment. These innovative glasses simulate vision under the influence of approximately 1.5 per mille of alcohol in the blood, enabling the user to understand how alcohol can affect functioning.

Our goggles are available in four options simulating different states of alcohol intoxication: level 1 (approx. 0.75 ‰), level 2 (approx. 1.5 ‰), level 3 (approx. 2.5 ‰), level 4 (approx. 3.5 ‰).

Main Features:

Realistic Intoxication Simulation: Alkogogle 1.5 Promila have been carefully designed to accurately mimic the effects of strong alcohol intoxication. Their lenses distort visibility in a way that reproduces the difficulties associated with impaired balance, disorientation, and limited field of vision.

Safe Experience of Alcohol Effects: With Alkogogle, one can experience the effects of alcohol intoxication in a controlled environment, eliminating the risk of driving under the influence of alcohol or other dangerous situations. It is a safe way to understand how alcohol affects our body and mind, especially vision and balance.

Awareness and Education: By using Alkogogle 1.5 Promila, users gain a unique opportunity to understand how strong alcohol intoxication can affect their abilities. This may lead to more responsible decisions and promote awareness of the consequences of alcohol consumption before driving.

Comprehensive Simulation: The glasses offer a comprehensive simulation of alcohol effects, such as impaired balance, disorientation, limited field of vision, and decreased motor coordination. This comprehensive approach allows experiencing a wide range of problems associated with intoxication.

Application in Education and Training: Alkogogle 1.5 Promila is an excellent educational tool for campaigns against driving under the influence of alcohol and for training among young people and adults. They help convey important information in an engaging and realistic manner.

192 Items

Specific References